Miljögifter

Metaller och miljögifter sprids till sjöar och vattendrag genom direktutsläpp eller via nederbörd.
.
I Västerbotten sker provtagningar sedan 2002 och omfattar sju sjöar där halter av metaller och miljögifter i abborre och röding undersöks. Undersökningarna visar att halterna av f.f.a. kvicksilver och cesium i vissa prover ligger över uppsatta gränsvärden. Fet fisk i Östersjön, som t.ex. lax, öring och strömming, innehåller idag onaturligt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxin bildas i spårmängder vid tillverkning av klororganiska föreningar som klorfenoler, fenoxysyror och PCB. Dioxiner bildas också vid t ex vid sopförbränning och järn- och stålproduktion. Då dioxin är fettlösligt anrikas det i näringskedjan och särskilt feta fiskar i Östersjön innehåller därför högre halter. Dioxin är mycket giftigt och cancerogent och livsmedelverket har infört kostråd vad gäller feta fiskar från Östersjön. Inom EU finns gränsvärden för dioxin i fisk och enligt livsmedelsverket innehåller vildfångad fet fisk, som strömming och lax, från Östersjöområdet, ofta halter som överskrider dessa gränsvärden varför dessa fiskar inte får exporteras från Sverige till andra EU-länder. Sedan 2002 har dock Sverige haft ett tillfälligt undantag från EU:s dioxingränsvärde som innebär att Sverige får sälja fisk som överskrider gränsvärdena på den svenska marknaden. Detta undantag permanentades 2012.