Skogsbruk

Utöver flottningens negativa effekter har skogsbruket inverkan på laxälvarna på fler sätt. Inom skogsbruket anläggs skogsbilvägar och dessa korsar ofta vattendrag varför övergångar, t.ex. vägtrummor, måste installeras. Om dessa designas på felsätt kan negativa effekter på djurlivet i vattendraget uppstå.
En annan stor källa till negativ påverkan på vattendragen från skogsbruket är det slam och andra partiklar som frigörs hamnar i intilliggande vattendrag. Slammet grumlar vattnet och försämrar miljön för organismer till exempel insekter och musslor som filtrerar vattnet för att hitta föda. När slammet sjunker till botten lägger det sig över insekter, fiskrom och andra bottenlevande organismer, vilket leder till att dessa får svårt att överleva. Skogsbruket kan dessutom öka risken för att kvicksilver kommer ut i sjöar och vattendrag. En ökad risk för att slam transporteras ut i vattendragen följer också med den dikning som görs eller har gjorts inom skogsbruket. Dikningen utförs för att öka produktiviteten i skogsbruket.