Vandringshinder

Utöver vattenkraftsdammar som försvårar fiskvandring finns även andra hinder som försämrar vandringen för t.ex. lax och öring.
.
Många viktiga biflöden och mindre bäckar korsas av vägar av varierande storlek. Vid vägövergångar över vattendrag finns vägtrummor av olika slag installerade men många gånger är dessa inte designade på rätt sätt och hindrar eller försvårar därmed fiskvandring. Dessutom finns på många ställen flottningsdammar eller andra typer av dammar, av vilka många inte längre fyller någon verksamhetsfunktion, som utgör vandringshinder. Ett stort projekt, Remibar, pågår fram till 2016 där hindrande dammar och vägtrummor i bl.a. Lögdeälven och Sävarån skall åtgärdas i syfte att underlätta fiskvandring och därmed åter göra stora arealer tillgängliga för produktion av vandrande fisk.