Vattenkraftsutbyggnad

I flera stora älvar i Sverige är vattenkraften utbyggd till den grad att de vilda laxstammarna som en gång fanns där har slagits ut. I Västerbotten är det Umeälven och Skellefteälven som är helt utbyggda. I de utbyggda älvarna kompenseras förlusten av vildlax genom att odlade laxsmolt årligen sätts ut. Dock är även vissa av de älvar som är klassade som vildlaxälvar i varierande grad påverkade av vattenkraft. Också flera av länets åtta är mer eller mindre påverkade av vattenkraftsutbyggnad.
.
Vindelälven, som trots att den inte är utbyggd, är negativt påverkad av vattenkraft då lax och öring som skall vandra upp för lek samt vandra ut som smolt eller som utlekt vuxen fisk måste passera Stornorrfors kraftverksdam och dess fisktrappa samt tunnelutlopp i nedre delen av Umeälven (Vindelälven rinner ihop med Umeälven uppströms kraftstationen). Utförliga studier har utförts i syfte att beskriva hur och i vilken grad dammen och tunnelutloppet påverkar fiskvandringarna och fiskvägen har nyligen byggts om för att förbättra dess funktion. I Rickleån, Åbyälven och Öreälven finns också kraftverksdammar som försvårar fiskvandring. Vid samtliga av dessa dammar finns fiskvägar installerade. I Sävarån finns två kraftverk (varav det i Kroknäs inte är i drift) men det finns inga vattenreglerande dammar i anslutning till dessa verk, varför de inte utgör några större hinder för fiskvandring. I Lögdeälven, Byskeälven och Kågeälven finns inga vattenkraftverk.
För att kompensera för bortfallet i produktion av vild lax- och öringsmolt orsakad av vattenkraftsutbyggnad är kraftbolagen ålagda att kompensera bortfallet genom att årligen sätta ut odlad smolt. Lekfisk som återvänder till området kring kraftdammen fångas in och kramas på ägg och mjölke. Fisken kramas och äggen befruktas och kläcks, varefter ynglen de tas in i fiskodlingar där de odlas under 1-2 år till en storlek av ca 20 cm. Under våren (maj) sätts den odlade smolten ut nedströms kraftverksdammen. All odlad smolt fenklipps innan den sätts, vilket gör att det lätt går att avgöra om en fångad lax eller öring är odlad eller vild. Den odlade smolten har generellt sämre överlevnad än den vilda varför ungefär dubbel så många smolt sätts i förhållande till det beräknade bortfallet av vild smolt. M.a.o. den vilda smolten anses ha dubbelt så hög överlevand som den odlade.