Elfiske

I alla Sveriges 16 vildlaxälvar genomförs årliga elfiskeundersökningar. Genom detta erhålls underlag för att bedöma lax- och öringstammarnas status över tid.
I korthet går elfiske till så att ett elektriskt spänningsfält skapas i vattnet så att fisken bedövas varvid elfiskaren kan håva den för räkning, vägning och mätning. Vid elfiske i älvar används vanligtvis en motordriven elgenerator som placeras på vid strandkanten. Från generatorn dras en kabel (katod) ned i vattnet. En annan kabel ansluts till en elfiske stav (anod) som elfiskaren bär i en hand. Fiskaren går sedan i slag (uppströms) över den yta som skall fiskas. I andra handen håller fiskaren en håv för att kunna håva fisk som bedövas. Håvad fisk läggs i en hink med vatten och förs efter avslutat fiske till stranden där den artbestäms, vägs och mäts, varefter den återsätts i älven. För att få utföra elfiske krävs förutom utbildning ett tillstånd som utfärdas av länsstyrelserna. 
.
Efter beräkningar blir slutresultatet av undersökningarna ett täthetsmått av yngel per lokal eller per älv, t.ex. var medeltätheten för årsgamla laxungar i Vindelälven under 2014 39 ungar/100m2.

En manual med praktiska råd över standardiserat elfiske i vattendrag hittas här:

ELFISKEKOMP.pdf