Skattning - inte sanning

Ett antal faktorer påverkar elfiskeresultaten varför t.ex. tätheter av 0+lax i en älv kan variera stort mellan olika år. Därför är det vanskligt att uttala sig om en laxstams status genom att endast titta på enskilda år. I stället skall elfiskeresultaten användas till att studera trenden för en stams status över tid, då flera år inkluderas.
Hur många lax- eller öringyngel som föds och överlever till hösten då elfiskena genomförs i en älv beror på flera bilogiska faktorer som t.ex. hur många honor som vandrade upp för lek året innan och om förhållandena i älven varit gynnsamma eller dåliga under sommaren. Därför kommer tätheten av yngel variera mellan år även om elfisket skulle kunna genomföras med ”perfekt” resultat. Till detta tillkommer faktorer som påverkar hur väl elfisket kan genomföras. I detta sammanhang är det framför allt vattenståndet som har stor inverkan på hur resultatet från elfisket blir. I högt vattenstånd är det svårare att elfiska då ynglen kan bli svårare att se och vattenströmmen gör det besvärligare att vada.