Fritidsfiske

Fritidsfisket efter lax i Sverige står för en betydande del av det totala fångstuttaget.  
.

Idag finns inte faktiska data baserat på fångsrapporter på hur mycket fritidsfisket fångar utan fångsterna uppskattas genom återkommande enkätundersökningar. Här hittar du senaste rapporten om om Svensk fritidsfiske:

fritidsfisket i sverige.pdf

Utöver spöfisket i älvarna och längs kusten och i havet fångas även lax och öring längs kusten med mängdfångande redskap (nät och ryssjor) i ett s.k. husbehovsfiske. I alla älvar uppmanas sportfiskare att rapportera sina fångster men utfallet varierar stort mellan älvarna, allt från några få procent rapporteringar vissa älvar till betydligt högre i andra älvar. I Byskeälven och Kågeälven t.ex., där man varit mest offensiva i att få in rapporter, anges inrapporteringen överstiga 90% (90% av de sålda fiskkorten åtföljs av en fångstrapport). Inom förvaltningsarbetet verkar länsstyrelsen för att systematisera fångstrapporteringen och öka kvaliteten på den insamlad data. I delar av detta samarbetar länsstyrelsen med Umeå kommun.