Lekvandring

Antal lekfiskar utgör själva kärnan för en fiskstams fortlevand. Därför är det av stor vikt att känna till hur många lekande laxar och öringar som vandrar upp i länets älvar.
I dagsläget räknas lekvandrande lax och öring i Lögdeälven, Vindelälven, Rickleån, Byskeälven och Åbyälven. Räkningen sker i anslutningen till fiskvägar där fiskräknare har installerats. Var räkningen sker varierar mellan de olika vattendragen vilket måste beaktas vid nyttjande av statistiken. För flera av älvarna sker räkning långt från mynningen och i dessa finns betydande lekområden nedströms räkningsplatsen, varvid hela älvens lax- och öringuppvandring inte inkluderas.
.
De räknare som används idag i Västerbotten är alla utom en av modellen Vaki. Vaki-räknaren består av två skannerplattor monterade i en ram. På plattorna finns lysdioder som skickar infraröda ljusstrålar från den ena plattan till mottagare på andra plattan. När en fisk simmar genom dessa ljusstrålar skapas en silhuettbild av fisken som lagars på en hårddisk. Siluettbilderna används sedan för att räkna hur många fiskar som simmat upp- eller nedströms förbi räknaren och för att beräkna längden på varje enskild fisk. Vaki-räknaren kan kompletteras med en traditionell kamera som ger möjlighet att med hög säkerhet artbestämma varje fisk.