Smoltutvandring

God vetskap om hur mycket smolt som vandrar ut ur älvarna utgör viktigt information då en lax- eller öringsstams status skall analyseras. Man skulle kunna säga att smoltutvandringen utgöt facit på allt som hänt laxen och öring i älven från romkorn till utvandringen.
.

I Sverige används framför allt s.k. ”smolthjul” för att skatta antalet utvandrande smolt. I vissa fall nyttjas ryssjor (t.ex. i Vindelälven). I båda fallen fångar fällorna endast en mindre andel av den utvandrande smolten varför ”fångst-återfångst”-metodik måste användas för att skatta den totala produktionen av smolt. Den smolt som fångas märks varefter de sätts ut igen uppströms fångstplatsen. Efterföljande dagar noteras proportionen mellan antal märkta och omärkta smolt i fällan varvid fällans fångsteffektivitet (%) kan beräknas (den andel av den totala smoltutvandringen som fällan fångar). När fällans fångsteffektivitet är skattad kan detta sedan används för att skatta den totala smoltproduktionen uppströms fällan.