Projekt

Flera projekt i länet samarbetar för att utveckla laxälvsförvaltningen

Levande laxälvar 2014-2017

Återställning av flottledspåverkade miljöer kommer att genomföras i Lögdeälven och Sävarån i huvudfåra och viktiga biflöden. I restaureringsarbetet genomförs åtgärder för att återskapa naturliga miljöer i vattnet. Syftet är att vattendragen ska få tillbaka ett så naturligt fungerande ekosystem som möjligt. En annan viktig del i projektet utgörs av utveckling av älvsvisa laxförvaltningsplaner. I dessa knyts åtgärdsbehov såsom förbättrade lek- och uppväxtmiljöer samman med långsiktiga förvaltningsmål. .Arbetet med förvaltningsplaner skapar möjligheter att få ett lokalt engagemang kring hela miljömålsarbetet. Älvsvisa förvaltningsplaner ger också underlag för ekosystemtjänster av mycket stort värde både för rekreation/friskvård och för fisketuristism/regional utveckling. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten.

Lokal förvaltning av lax och havsöring i Skellefteå kommun - LONA 2014-2015

Projektet ska ta fram underlag till individuella beståndsspecifika förvaltningsplaner för lax och havsöringsförande älvar inom Skellefteå kommun. Fokus ligger på naturliga lax och havsöringsförande älvar inom Skellefteå kommun. Fiskevårdsområden i älvarna är som förvaltare av fisket aktivt delaktiga i projektet och ska, tillsammans med kommunen och länsstyrelsen, arbeta fram underlag till lokala förvaltningsåtgärder för respektive älv. Kontakt: Tony Söderlund, tony.soderlund@skelleftea.se

ALF - adaptiv laxälvsförvaltning 2014-

Inom ALF samarbetar Havs- och Vattenmyndigheten, SLU, länsstyrelserna med laxälvar samt Östersjölaxälvar i samverkan med att förnya svensk laxälvsförvaltning. Syftet är att skapa en modell för laxälvsförvaltning, vilken skall kunna appliceras på enskilda älvar med olika ekologiska och förvaltningsmässiga utgångspunkter.

.

Elfiske - artövervakning lax och öring - årligen

För att följa utveckling av lax- och öringstammarna över tid elfiskar länsstyrelsen länets 8 laxälvar årligen. Undersökningarna görs i samarbete med SLU, via deras ansvar för DCF-programmet (Data Collection Framework, EU) och Regionala Miljöövervakningen (RMÖ).